Miloslav Průka 28.1.2021

Základní informace pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme pro uchazeče z 9. tříd ZŠ jednu třídu (20 žáků) čtyřletého studijního oboru Kombinované lyceum. V souvislosti se současnou epidemiologickou situací a v návaznosti na opatření MŠMT-43073/2020-3, upravující letošní podobu přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, platí pro přijímací řízení letos následující:

 

Důležité termíny

 • Termín podání přihlášky ke studiu: nejpozději 1. 3. 2021
 • Termíny školní přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení:
 1. termín: středa 14. 4. 2021

     náhradní termín: pondělí 26. 4. 2021

 

Jednotná přijímací zkouška (Cermat) se letos na naší škole výjimečně nekoná.

 

Formát přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška se uskuteční formou školní přijímací zkoušky – informace k její podobě viz „Jednotná kritéria školní přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022“.
 • Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost (průkaz s fotografií – OP, pas, průkaz MHD apod.).
 • Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacího řízení v řádném termínu, mohou, doloží-li do 3 dnů od promeškaného termínu písemně důvod své neúčasti (lékařské potvrzení apod.), využít náhradního termínu.

 

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášku je nutné podat nejpozději do 1. 3. 2021 ředitelce školy, a to buď
  • poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle),
  • osobně na sekretariát školy,
  • datovou schránkou (ID datové schránky: km7wg2d),
  • nebo do poštovní schránky na budově školy.
 • Formulář přihlášky obdržíte ve vaší ZŠ nebo jej lze získat např. na stránkách MŠMT či stránkách Cermatu.
 • K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.
 • Každý uchazeč může podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy, přičemž na každé přihlášce uvádí školy ve stejném pořadí.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží spolu s přihláškou posudek školského poradenského zařízení, který musí obsahovat vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky (§ 60b, odst. 4 školského zákona).
 • Vzor vyplnění přihlášky najdete níže.

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

 

Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy (nejdříve 28. 4. 2021).
 • Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které uchazeči obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce.
 • Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

 • Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), nebo osobně na sekretariát školy.
 • Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ.
 • Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

 

 

V Praze 28. 1. 2021                       Ing. Hana Loderová, ředitelka školy