2.5.2022

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60f školského zákona (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium 1. ročníku (obor vzdělání 78-42-M/06 - kombinované lyceum). 

Termín konání 2. kola: 19. května 2022

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 11. května 2022 ředitelce školy,

a to osobně na sekretariát školy, případně poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), datovou schránkou (ID datové schránky: km7wg2d) nebo do poštovní schránky na budově školy.

Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde. Vzor vyplnění první strany přihlášky najdete níže. Věnujte, prosím, pozornost názvu školy. K přihlášce NENÍ nutné přikládat lékařské potvrzení.

Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží zákonný zástupce uchazeče e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky.

Přijímací zkouška se koná formou pohovoru, jehož cílem je získat představu o motivaci, všeobecném přehledu a studijních předpokladech uchazeče o studium. Při rozhodování o přijetí ke studiu zohlední ředitelka školy též výsledky jednotné přijímací zkoušky a prospěch uchazeče na základní škole, případně úspěch v předmětové olympiádě. (Podle § 60f školského zákona může ředitelka školy určit náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.)

Podrobná kritéria přijímací zkoušky jsou zde

Podle počtu bodů, které uchazeč získá, stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů a rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí. V souladu s § 60d odst. 2 školského zákona stanovuje ředitelka školy minimální počet získaných bodů potřebných k přijetí na 45. Ve druhém kole doplňujeme počet přijatých uchazečů do 20.

Před přijímacím řízením je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost (průkaz s fotografií – OP, pas, průkaz MHD apod.).

Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacího řízení v daném termínu, mohou, doloží-li do 3 dnů od promeškaného termínu písemně důvod své neúčasti (lékařské potvrzení apod.), využít náhradního termínu.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy 20. května 2022. Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které obdrží uchazeči v den konání přijímacího řízení ve škole. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce. Přijatým uchazečům se rozhodnutí neposílá.

Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.

Nahlédnout do spisu uchazeče je možné 20. května 2022 od 9.30 do 10.30.