27.1.2023

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. stanovila ředitelka školy pro uchazeče o studium 1. ročníku Kombinovaného lycea (obor vzdělání 78-42-M/06) následující jednotná kritéria pro přijetí ke studiu:

1) Výsledky centrálně zadávaných jednotných přijímacích testů z matematiky a z českého jazyka a literatury

2) Školní přijímací zkouška

3) Prospěch na základní škole a výsledky předmětových olympiád

 

ad 1) Za jednotné přijímací testy je možno získat následující počet bodů:

  • test z matematiky – max. 50 bodů
  • test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů

Vyhodnocení jednotných přijímacích testů provádí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

 

ad 2) Cílem školní přijímací zkoušky je získat představu o všeobecném rozhledu, studijních předpokladech a motivaci uchazeče o studium. Na základě pohovoru lze získat maximálně 48 bodů.

Školní přijímací zkouška proběhne kombinovanou formou (ústní pohovor s písemnou přípravou) a předmětem hodnocení budou následující skutečnosti:

1) Všeobecný vědomostní rozhled v rozsahu učiva ZŠ – max. 18 bodů

2) Motivace ke studiu a soulad s koncepcí Křesťanského lycea Elijáš – max. 12 bodů

3) Četba* – max. 9 bodů

4) Komunikační dovednosti – max. 9 bodů

*Uchazeč předloží a představí svůj seznam přečtené literatury. Seznam by měl obsahovat přibližně 5 knih.

 

ad 3) Pro bodové ohodnocení prospěchu na ZŠ bereme v potaz pouze průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).

Za každý ročník lze získat maximálně 5 bodů podle vzorce 5x(2-průměr). Nejvíce, tedy 10 bodů, tak získá uchazeč, jehož průměr je 1. Za průměr 2 a horší se žádné body nezískávají.

 

Za účast a umístění v předmětových olympiádách (uvedených ve Věstníku MŠMT v kategorii A) je možno získat následující počet bodů:

  • 3 body – umístění v celostátním kole na 1. - 3. místě
  • 2 body – umístění v celostátním kole do 10. místa
  • 1 bod – umístění v krajském kole na 1. – 3. místě

Zohledňujeme účast maximálně ve dvou olympiádách konaných v loňském a letošním školním roce, přičemž informace o umístění musí být doložena do zahájení přijímacího řízení.

Celkový počet bodů, který lze v přijímacím řízení dosáhnout, je tedy 164:

  • jednotné přijímací testy 100 bodů
  • body za prospěch 10 bodů
  • body za olympiády 6 bodů
  • body za pohovor 48 bodů

 

V případě rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:

  • vyšší počet bodů získaný za jednotné přijímací testy

 

Na základě těchto kritérií stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů v přijímacím řízení a rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí. Přijato může být v prvním kole přijímacího řízení max. 20 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání). V souladu s paragrafem 60d odst. 2 školského zákona stanovuje ředitelka školy minimální počet získaných bodů potřebných k přijetí na 63. Ve druhém kole doplňujeme počet přijatých uchazečů do 20.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy nejpozději 30. dubna 2023. Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které uchazeči obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce.

 

V Praze 27. 1. 2023                                            Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.

                                                                                   ředitelka školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies