3.5.2023

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Termín konání 2. kola: středa 24. května 2023

Termín pro podání přihlášky: čtvrtek 11. května 2023

V souladu s § 60f školského zákona (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium 1. ročníku (obor vzdělání 78-42-M/06 - kombinované lyceum). 

Ve druhém kole doplňujeme počet přijatých uchazečů do 20.

Termín konání 2. kola: středa 24. května 2023

Termín pro podání přihlášky: čtvrtek 11. května 2023

Upozorňujeme, že v souladu s § 60d odst. 2 školského zákona stanovuje ředitelka školy hranici úspěšnosti (minimální počet získaných bodů) k přijetí takto:

 • 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka*,
 • 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky*,
 • 25 bodů z pohovoru.

*Pokud uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nekonal, bude psát náhradní test z matematiky a z českého jazyka v rámci přijímací zkoušky v naší škole.

Přihláška

 • Přihlášku je nutné podat nejpozději do čtvrtka 11. května 2023 ředitelce školy, a to
  • osobně na sekretariát školy,
  • poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle),
  • datovou schránkou (ID datové schránky: km7wg2d)
  • nebo do poštovní schránky na budově školy.
 • Formulář si můžete stáhnout zde.
 • Vzor vyplnění první strany přihlášky najdete v připojeném souboru.
 • Věnujte, prosím, pozornost názvu školy (Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 – Michle).
 • K přihlášce NENÍ nutné přikládat lékařské potvrzení.
 • K přihlášce je nutné přiložit výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží zákonný zástupce uchazeče e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky.

Co s sebou k přijímací zkoušce:

 • průkaz totožnosti s fotografií (OP, pas, průkaz MHD apod.) k prokázání totožnosti před přijímací zkouškou
 • seznam četby (5 knih)

Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacího řízení v daném termínu, mohou, doloží-li do 3 dnů od promeškaného termínu písemně důvod své neúčasti (lékařské potvrzení apod.), využít náhradního termínu.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy 26. května 2023 v odpoledních hodinách. Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které obdrží uchazeči v den konání přijímacího řízení ve škole. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce. Přijatým uchazečům se rozhodnutí neposílá.

Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.

Nahlédnout do spisu uchazeče je možné v budově školy dne 26. května 2023 od 13.00 do 14.00 po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 734 527 074.

Kritéria přijímací zkoušky

Uchazeč bude hodnocen podle níže uvedených kritérií. Podle počtu bodů, které uchazeč získá, stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů a rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaný za jednotnou přijímací zkoušku.

V souladu s § 60d odst. 2 školského zákona stanovuje ředitelka školy hranici úspěšnosti (minimální počet získaných bodů) k přijetí takto:

 

 • 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka*,
 • 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky*,
 • 25 bodů z pohovoru.

 

Celkový počet bodů, kterého lze v přijímacím řízení dosáhnout, je 164:

 • jednotná přijímací zkouška 100 bodů*
 • body za školní pohovor 48 bodů
 • body za prospěch 10 bodů
 • body za olympiády 6 bodů

Cílem školního pohovoru je získat představu o všeobecném rozhledu, studijních předpokladech a motivaci uchazeče o studium. Školní přijímací zkouška proběhne kombinovanou formou (ústní pohovor s písemnou přípravou) a předmětem hodnocení budou následující skutečnosti:

 • Všeobecný vědomostní rozhled v rozsahu učiva ZŠ – max. 18 bodů
 • Motivace ke studiu a soulad s koncepcí Křesťanského lycea Elijáš – max. 12 bodů
 • Četba* – max. 9 bodů (Uchazeč předloží a představí svůj seznam přečtené literatury. Seznam by měl obsahovat přibližně 5 knih.)
 • Komunikační dovednosti – max. 9 bodů

Pro bodové ohodnocení prospěchu na ZŠ bereme v potaz pouze průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia). Za každý ročník lze získat maximálně 5 bodů podle vzorce 5x(2-průměr).

Za účast a umístění v předmětových olympiádách (uvedených ve Věstníku MŠMT v kategorii A) je možno získat následující počet bodů:

 

3 body – umístění v celostátním kole na 1. - 3. místě

2 body – umístění v celostátním kole do 10. místa

1 bod – umístění v krajském kole na 1. – 3. místě

Zohledňujeme účast maximálně ve dvou olympiádách konaných v loňském a letošním školním roce, přičemž informace o umístění musí být doložena do zahájení přijímacího řízení.

Vzor vyplnění přihlášky

Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje.

V Praze dne 3. 5. 2023                                                Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.,

                                                                                              ředitelka školy

 

* Pokud uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nekonal, bude (v souladu s § 60f školského zákona) psát náhradní test z matematiky a z českého jazyka v rámci přijímací zkoušky 24. 5. 2023 v naší škole.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies