3.5.2022

Zápisový lístek od přijatých uchazečů

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek,

a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle) či osobně na sekretariát školy. Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ. Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

Uchazeč v zápisovém lístku vyplňuje

- jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče

- školní rok: 2022/2023

- název školy: Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle

- kód a název oboru vzdělání: 78-42-M/06 Kombinované lyceum

- datum

- podpis zákonného zástupce uchazeče

- podpis uchazeče

Vzor vyplnění zápisového lístku najdete níže.