27.1.2023

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme pro uchazeče z 9. tříd ZŠ jednu třídu (20 žáků) čtyřletého studijního oboru Kombinované lyceum.

Důležité termíny

 • Termín podání přihlášky ke studiu: nejpozději 1. 3. 2023
  • vzor, jak vyplnit přihlášku, najdete níže
 • Termíny písemné jednotné přijímací zkoušky (CERMAT):
 1. termín                  13. 4. 2023 (čtvrtek)
 2. termín                  14. 4. 2023 (pátek)

náhradní termíny     10. 5. 2023 (středa) a 11. 5. 2023 (čtvrtek)

 • Termín školní přijímací zkoušky (pohovor) pro první kolo přijímacího řízení:
 1. termín 13. 4. 2023 (čtvrtek), 13.00 – 19.00
 2. termín 14. 4. 2023 (pátek), 13.00 – 19.00

náhradní termíny            10. 5. 2023 (středa) a 11. 5. 2023 (čtvrtek)

 

Formát přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška se uskuteční formou
 • Jednotné testy může uchazeč konat na obou školách, do kterých podal přihlášku, a to v pořadí uvedeném na přihláškách. Do hodnocení se uchazeči započítává vždy lepší z výsledků.
 • Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost (průkaz s fotografií – OP, pas, průkaz MHD apod.).
 • Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacího řízení v řádném termínu, mohou, doloží-li do 3 dnů od promeškaného termínu písemně důvod své neúčasti (lékařské potvrzení apod.), využít náhradního termínu.
 • Hygienická opatření budou v souladu s aktuálně platnými nařízeními.

 

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášku je nutné podat nejpozději do 1. 3. 2023 ředitelce školy, a to buď
  • poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle),
  • osobně na sekretariát školy,
  • datovou schránkou (ID datové schránky: km7wg2d), (elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT)
  • nebo do poštovní schránky na budově školy.
 • Formulář přihlášky obdržíte ve vaší ZŠ nebo jej lze získat zde. Vzor vyplněné přihlášky je ke stažení níže. Upozorňujeme, že oficiální název nutný k uvedení na přihlášce zní: Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle.
 • K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.
 • Každý uchazeč může podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky, přičemž na každé přihlášce uvádí školy ve stejném pořadí.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží spolu s přihláškou posudek školského poradenského zařízení, který musí obsahovat vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky (§ 60b, odst. 4 školského zákona).
 • Osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou spolu s přihláškou podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ověření znalosti českého jazyka nezbytné pro studium v daném oboru proběhne formou rozhovoru (§ 60b, odst. 5 školského zákona; § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Takovýto uchazeč doloží dvě poslední vysvědčení (v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do češtiny - s výjimkou slovenštiny) prokazující docházku do školy v zahraničí po dobu 9 roků.
 • Cizincům s dočasnou ochranou (jedná se o uchazeče z Ukrajiny) bude na základě žádosti prominuta jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru se ověří rozhovorem. Písemný test z matematiky má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce spolu s dokladem potvrzujícím, že je občanem s dočasnou ochranou. Školní přijímací zkouška bude zadána v českém jazyce, přičemž časový limit pro zpracování bude navýšen o 25 % a uchazeč může použít překladový slovník.

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

 

Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky budou vyvěšeny na budově školy a na webu školy (nejpozději 30. dubna 2023).
 • Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které uchazeči obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce.
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce.
 • Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Nahlédnout do spisu přijímacího řízení je možné v pátek 28. dubna 2023 od 12.00 do 13.00.

 

Zápisový lístek

 • Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle), nebo osobně na sekretariát školy (§ 60g, odst. 7 školského zákona).
 • Zápisový lístek vydá uchazeči jeho ZŠ.
 • Pokud nedojde k odevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě, vzdává se uchazeč práva být přijat ke studiu a místo něho může být přijat jiný uchazeč.

 

V Praze 27. 1. 2023                                             Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.

                                                                                  ředitelka školy

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies