26.4.2021

Podmínky účasti na přijímací zkoušce

Podmínky účasti na přijímací zkoušce

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které vstoupilo v platnost 26. dubna 2021, umožní škola uchazeči o střední vzdělávání osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, pouze pokud uchazeč

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky osobní přítomnosti na školní přijímací zkoušce (viz výše). Pokud uchazeč tyto podmínky nesplňuje, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Během přijímací zkoušky budou dodržována hygienická opatření (respirátory, dezinfekce, pohovory konané jednotlivě, aby se uchazeči nepotkávali, rozestupy mezi uchazečem a zaměstnanci školy, větrání zkušební místnosti).

Do budovy školy není umožněn vstup doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta nebo tlumočníka. I ten se musí prokázat negativním testem.

 

Doklad o negativním výsledku testu lze nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Celý text mimořádného opatření je zveřejněn zde.