17.1.2024

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme pro uchazeče z 9. tříd ZŠ jednu třídu (20 žáků) čtyřletého studijního oboru Kombinované lyceum.

Důležité termíny

 • Termín podání přihlášky ke studiu: od 1. 2. do 20. 2. 2024
 • Termíny písemné jednotné přijímací zkoušky (CERMAT):
 1. termín                  12. 4. 2024 (pátek)
 2. termín                  15. 4. 2024 (pondělí)

Náhradní termíny     29. 4. 2024 (pondělí) a 30. 4. 2024 (úterý)

 • Termín školní přijímací zkoušky (pohovor) pro první kolo přijímacího řízení:
  • 16. 4. – 19. 4. 2024
  • Náhradní termín: 24.  4. 2024

Formát přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška se uskuteční formou
 • Na jednotné testy má uchazeč 2 pokusy, místo a čas konání se uchazeč dozví z pozvánky. Do hodnocení se uchazeči započítává vždy lepší z výsledků.
 • Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost (průkaz s fotografií – OP, pas, průkaz MHD apod.).
 • Uchazeči, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit přijímacího řízení v řádném termínu, mohou, doloží-li do 3 dnů od promeškaného termínu písemně důvod své neúčasti (lékařské potvrzení apod.), využít náhradního termínu.
 • Hygienická opatření budou v souladu s aktuálně platnými nařízeními.

 Přihlášky ke studiu

 • Přihlášku je nutné podat v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024 ředitelce školy, a to buď
  • elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovermentu nebo Bankovní identitu),
  • zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému,
  • papírovou přihláškou s přílohami.
 • Pokud uchazeč nevyužije elektronickou variantu, je nutné podat přihlášku buď
  • poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle),
  • osobně na sekretariát školy,
  • datovou schránkou (ID datové schránky: km7wg2d)
  • nebo do poštovní schránky na budově školy.
 • Formulář přihlášky obdržíte také ve vaší ZŠ nebo jej lze získat ZDE Upozorňujeme, že oficiální název nutný k uvedení na přihlášce zní: Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle.
 • Studijní obor: kombinované lyceum
 • Kód oboru: 78-42-M/06 
 • K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.
 • Každý uchazeč může podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše tři přihlášky, přičemž na každé přihlášce uvádí školy ve stejném pořadí podlé své priority.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží spolu s přihláškou posudek školského poradenského zařízení, který musí obsahovat vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky (§ 60b, odst. 4 školského zákona).
 • Osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou spolu s přihláškou podat žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ověření znalosti českého jazyka nezbytné pro studium v daném oboru proběhne formou rozhovoru a písemného úkolu (§ 60b, odst. 5 školského zákona; § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Takovýto uchazeč doloží dvě poslední vysvědčení (v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do češtiny – s výjimkou slovenštiny) prokazující docházku do školy v zahraničí po dobu 9 roků.
 • Cizincům s dočasnou ochranou (jedná se o uchazeče z Ukrajiny) bude na základě žádosti prominuta jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru se ověří rozhovorem a písemným úkolem. Písemný test z matematiky má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce spolu s dokladem potvrzujícím, že je občanem s dočasnou ochranou. Školní přijímací zkouška bude zadána v českém jazyce, přičemž časový limit pro zpracování bude navýšen o 25 % a uchazeč může použít překladový slovník.

 Pozvánka k přijímací zkoušce

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

 Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky budou zveřejněny 15. května 2024 na budově školy, na webu školy a na webu centrálního systému.
 • Výsledky budou zveřejněny pod registračními kódy, které uchazeči obdrží v pozvánce k přijímací zkoušce.
 • Proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od rozhodnutí, a to pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušky.
 • Nahlédnout do spisu přijímacího řízení je možné 10., 13. a 14. května 2024.
 • Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

  

V Praze 17. 1. 2024                                     Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.

                                                                               ředitelka školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies