Charakteristika a obsah vzdělávání

Charakteristika a obsah vzdělávání Kombinovaného lycea Elijáš vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum a zahrnuje následující vzdělávací oblasti a jejich základní cíle:

1. Jazykové vzdělávání a komunikace

1.1. Vzdělávání a komunikace v českém jazyce rozvíjí komunikační kompetence žáků, schopnost myslet a kultivovaně užívat mateřský jazyk.

1.2. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce rozvíjí připravenost pro život v multikulturní společnosti, rozvíjí toleranci a vnímavost pro zvláštnosti      myšlení a kultury jiných národů.

2Společenskovědní vzdělávání vede k porozumění světu a společnosti, v níž člověk žije, učí rozumět principům demokracie, rozvíjí kritické    myšlení, buduje mediální gramotnost.

3. Přírodovědné vzdělávání učí rozumět zákonům v oblasti živé i neživé přírody, včetně zásad udržitelného rozvoje.

4. Matematické vzdělávání učí používat adekvátně matematiku jak v odborné složce vzdělávání tak v různých rovinách osobního života.

5. Estetické vzdělávání utváří vztah studenta k materiálním i duchovním hodnotám, buduje porozumění uměleckému prožitku v aktivní i pasivní podobě, kultivuje estetické cítění.

6. Vzdělávání pro zdraví podporuje zdravý způsob života a celoživotní odpovědnost za své zdraví, pěstuje tělesnou zdatnost a vnímání člověka v jeho psychosomatické jednotě.

7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích vede k porozumění informačním a komunikačním technologiím současnosti, učí efektivní, odpovědné a kritické práci s informacemi.

8. Ekonomické vzdělávání rozvíjí ekonomickou a finanční gramotnost žáků, učí mechanismu fungování tržní ekonomiky, podnikatelské činnosti, finančního trhu, marketingu a managementu.

9. Zaměření

9.1. Humanitní zaměření pomáhá utvářet porozumění myšlenkovým, emocionálním, morálně-volním, sociálním aj. procesům, které pomáhají formovat osobnost člověka a jeho charakter, včetně hodnotové orientace. Rozvíjí sebeuvědomění studenta a jeho samostatné, kritické, odpovědné a tvořivé myšlení.

K obsahovým okruhům humanitního zaměření náleží pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace a mediální výchova, k volitelným modulům dějiny umění, filozofie a religionistika.

9.2. Přírodovědné zaměření učí ucelenému pohledu na zákonitosti přírodního světa, představuje přírodní procesy ve vzájemných souvislostech, učí praktickému způsobu myšlení schopnému analyzovat problémy, formulovat hypotézy, třídit poznatky atd., na pozadí historického vývoje přírodních věd rozvíjí porozumění pro dobovou a kulturní podmíněnost vědeckého zkoumání, pěstuje odpovědný vztah k životnímu prostředí a etický rozměr přírodovědného vidění světa.

Obsahové okruhy přírodovědného zaměření zahrnují biologii, ekologii, chemii a matematiku a fyziku, volitelné moduly genetiku, etické otázky biologie, fyziku mikrosvěta a fyzikální obraz světa.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies