Správa osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje žáků (dále jen „Žák“) a jejich zákonných zástupců, případně dalších osob zpracovávané Křesťanskou střední školou, základní školou a mateřskou školou Elijáš, IČ: 713 40 904, se sídlem Baarova 360/24, 140 00 Praha 4, jako správcem (dále jen „Správce“) v souvislosti se školní docházkou žáka a dalšími aktivitami organizovanými Správcem.

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro splnění právních povinností Správce, a to zejména vedení matriky na základě platných právních předpisů:

 1. jméno a příjmení;
 2. rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno;
 3. státní občanství;
 4. místo narození a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu v zahraničí;
 5. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 6. obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu;
 7. datum zahájení vzdělávání ve škole;
 8. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk;
 9. údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření;
 10. doporučení školského poradenského zařízení;
 11. údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 12. datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno;
 13. záznamy z pedagogických rad;
 14. záznamy o úrazech, lékařské zprávy.

Dále Správce zpracovává následující údaje zákonných zástupců žáků za účelem komunikace s nimi ve věcech týkajících se žáků:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. e-mailová adresa;
 5. číslo účtu.

Tyto osobní údaje žáka budou zpracovávány po dobu trvání školní docházky u Správce a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

V souvislosti se zajištěním služeb školní jídelny Správce zpracovává následující osobní údaje žáků, zákonných zástupců, případně třetích osob:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. bydliště
 4. třída
 5. údaje o potravinových alergiích.

Dále Správce zpracovává následující údaje zákonných zástupců žáků za účelem komunikace s nimi ve věcech týkajících se žáků:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. e-mailová adresa;
 5. číslo bankovního účtu.

 Tyto osobní údaje žáka budou zpracovávány po dobu trvání stravování žáka ve školní jídelně u Správce a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

  Osobní údaje žáků jsou předávány pouze zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, a to v rozsahu:

 1. údaje matriky vedené v systému škola online;
 2. jméno, příjmení, datum narození, bydliště za účelem ubytování při výletech, školách v přírodě a lyžařském výcviku;
 3. jméno, příjmení, datum narození za účelem účasti žáku na soutěžích;
 4. identifikační údaje, údaje o bankovním spojení žáků nebo jejich zákonných zástupců a výše plateb za účelem vedení účetnictví.
 1. Z důvodu oprávněného zájmu Správce na bezpečnosti zpracovává Správce také záznamy z kamerového systému. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu 7 dnů a nejsou předávány dalším osobám.

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává fotografie a videozáznamy žáků a bývalých žáků na základě souhlasu uděleného žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Tyto osobní údaje jsou poskytovány pro účely propagace Správce, ,a za těmito účely tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce, www.elijas.cz

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

 

Práva žáků ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Žák, resp. jeho zákonný zástupce je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemným odvoláním souhlasu, doručeným na sekretariát.
 2. Správce je povinen žákovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 3. Žák je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 4. V případě porušení ochrany osobních údajů žáka Správce bezodkladně Žáka o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 5. Pokud se žák domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies